Home > Pomiary i badania


Laboratorium "ECOLABAD" wykonuje szereg badań i pomiarów, których znaczna część jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 647). Szczegółowe informacje na temat najczęściej wykonywanych badań są zamieszczone poniżej. Badania akredytowane zostały zaznaczone CZARNĄ CZCIONKĄ POGRUBIONĄ.
Zakres prac laboratorium jest następujący:

Badania środowiska pracy


Pomiar hałasu

Pomiar drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Pomiar drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne

Pomiar oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy

Pomiar mikroklimatu

Pomiar pyłu

Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na pyły przemysłowe, substancje nieorganiczne i organiczne, metale, włókna respirabilne

Pomiar zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle

Pomiar stężenia substancji chemicznych takich jak:

 • aceton - PN-89/Z-04023/02,
 • amoniak - PN-71/Z-04041,
 • bar - PN-Z-04024-02:1982,
 • benzen - PN-Z-04016-10:2005,
 • benzyna ekstrakcyjna - PN-81/Z-04134/02,
 • benzyna do lakierów - PN-81/Z-04134/03,
 • butan-1-ol - PN-89/Z-04023/02,
 • butan-2-ol - PN-79/Z-04107/02,
 • 2-butoksyetanol - PN-89/Z-04023/02,
 • chlor - PN-75/Z-04037/03,
 • chlorek amonu - PN-Z-04265:2000,
 • chlorowodór - PN-Z-04225-03:1993,
 • chrom (II), (III) - PN-Z-04434:2011,
 • chromiany(VI), dichromiany (VI), - PN-87/Z-04126/03,
 • cyjanowodór - PN-70/Z-04053,
 • cykloheksan - PN-86/Z-04151/02,
 • cyjanoheksanon, - PiMOŚP Zeszyt nr 51 2007,
 • cyna - PN-Z-04488:2017-10,
 • cynk - PN-Z-04100-03:1987,
 • dichlorometan - PN-Z-04325:2006,
 • ditlenek siarki - PN-Z-04015-12:1996+Ap1:2001,
 • etanol - PN-89/Z-04023/02,
 • eter dietylowy - PN-86/Z-04158/02,
 • etylobenzen, - PN-79/Z-04081/01,
 • formaldehyd, akroleina - PB-02 wyd.2(01.08.2006),
 • formaldehyd - PN-76/Z-04045/02,
 • glikol etylowy - PN-88/Z-04203/02,
 • hatolan - PN-92/Z-04223/02,
 • heksan - PN-Z-04136-03:2003,
 • izofluran - PN-Z-04423:2001,
 • kwas fosforowy,dekatlenek tetrafosforu - PN-Z-04073-1:2014-08,
 • jod - PN-Z-04433:2011,
 • kadm - PN-Z-04102-3:2013,
 • kobalt - PN-Z-04291:2003,
 • kwas mrówkowy - PN-Z-04196-02:1988,
 • kwas octowy - PN-Z-04323:2004,
 • ksylen - PN-89/Z-04023/02,
 • mangan - PN-Z-04472:20015-10+Ap1:2015-12,
 • MDI - PN-81/Z-04131/02,
 • metanol - PiMOŚP Zeszyt nr 81 2014
 • 1 metoksypropan-2-ol, - PN-Z-04354:2005,
 • nafta - PN-92/Z-04227/02,
 • miedź - PN-Z-04106-3:2002,
 • nadtlenek wodoru - PiMOŚP Zeszyt nr 17 1997
 • nikiel - PN-Z-04124-5:2006,
 • octan 2-butoksyetylu - PN-Z-04304:2003,
 • ocnat butylu - PN-78/Z-04119/01,
 • octan etylu, - PN-78/Z-04119/01,
 • octan metylu - PN-78/Z-04119/01,
 • octan propylu - PN-78/Z-04119/01,
 • octan 2-metoksy-1-metyloetylu - PN-Z-04119-10:2008,
 • octan winylu - PN-87/Z-04178/02,
 • oleje mineralne - PN-Z-04108-5:2006,
 • ołów - PN-Z-04487:2017-10,
 • ozon - PN-Z-04007-2:1994/02,
 • pentan - PN-Z-04318:2005,
 • propan-1-ol - PN-Z-04224-3:2003,
 • propan-2-ol - PN-92/Z-04224/02,
 • pył-frakcja wdychalna - PN-Z-04030-05:1991/02,
 • pył-frakcja respirabilna - PN-Z-04030-06:1991/02,
 • RKK - PiMOŚP Zeszyt nr 4 (74) 2012,
 • sewofluran - PN-Z-04429:2011,
 • siarkowodór - PN-Z-04015-13:1996,
 • styren - PN-86/Z-04152/02,
 • srebro rozpuszczalne - PiMOŚP Zeszyt nr 19 1996,
 • srebro i srebro nierozpuszczalne - PN-Z-04216-2:2012,
 • substancje chemiczne - PB-14 wyd. 3 (10.06.2016),
 • tetrachloroeten - PN-83/Z-04118/02,
 • tlenek azotu i ditlenek azotu - PN-Z-04009-11:2008,
 • tlenki żelaza - PN-Z-04469:2015-10,
 • toluen - PN-78/Z-15/01,
 • tritlenek siarki - PN-Z-04056-02:1991,
 • wodorotlenek potasu (spektr.) - PN-Z-04005-03:1987,
 • wodorotlenek potasu(ASA) - PN-Z-04436:2001,
 • wodorotlenek sodu (spektr.) - PN-Z-04005-02:1984,
 • wodorotlenek sodu (ASA) - PN-Z-04435:2011,
 • wodorotlenek wapnia - PiMOŚP Zeszyt nr 17 1997,
 • WKK - PN-Z-04018-04:1991.

Badanie zawartości metali ciężkich w próbkach;

Do powyższych badań wykorzystujemy m.in. następujące techniki:

 • spektrofotometrię w zakresie światła widzialnego i podczerwieni,
 • absorpcyjną spektrometrię atomową,
 • chromomatografię gazową.

Pomiar stężenia anestatyków * i tlenku oliazotu dla potrzeb służby zdrowia min. sale operacyjne i zabiegowe

*(desfluran, izofluran, sewofluran i halotan).

Cennik laboratorium badawczego "ECOLABAD" za proponowane usługi jest ustalany indywidualnie, w zależności od Klienta, jednakże proponowane ceny są konkurencyjne, a przy stałej współpracy istnieje możliwość ich negocjacji.