Home > Kontakt


"ECOLABAD"

LABORATORIUM FIZYKO-CHEMICZNE - badania i analizy środowiska sp. z o.o.

ul. Wieniawskiego 40
93-564 Łódź

REGON:472345466
NIP:7251784592

laboratorium tel./fax 42 678 11 05
tel. kom. +48 606 98 26 85
tel. prywatny 42 255 64 12

biuro@ecolabad.pl

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej działalności czy oferowanych przez nas usług prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
W miarę naszych możliwości postaramy się odpowiedzieć w jak najkrótszym czasie.


Zapytanie
Firma:
Osoba:
E-Mail:*
Telefon:
Pytanie:

* W przypadku braku konta e-mail prosimy o podanie numeru telefonu.

 

Obowiązek informacyjny

 • Administratorem danych osobowych jest ECOLABAD Laboratorium Fizyko- Chemiczne Badania i Analizy Środowiska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Wieniawskiego 40, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000742795, NIP 7251784592;
 • Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@ecolabad.pl;
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji badań zleconych i wykonywanych przez ECOLABAD dla Klientów
  i ich pracowników jeśli badanie dotyczy wskazanego pracownika na określonym stanowisku pracy, zgodnie
  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom zewnętrznym współpracujących z ECOLABAD na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z zawartych umów, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub wskazanego przez Polskie Centrum Akredytacji oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez ECOLABAD mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Osoby o których mowa w pkt 6 mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy na wykonanie badań.