Home > Pomiary i badania


Laboratorium "ECOLABAD" wykonuje szereg badań i pomiarów, których znaczna część jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 647). Szczegółowe informacje na temat najczęściej wykonywanych badań są zamieszczone poniżej. Badania akredytowane zostały zaznaczone CZARNĄ CZCIONKĄ POGRUBIONĄ.
Zakres prac laboratorium jest następujący:

Badania środowiska pracy


Pomiar hałasu

Pomiar drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Pomiar drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne

Pomiar oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy

Pomiar mikroklimatu

Pomiar stężenia czynników pyłowych

Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na pyły przemysłowe, substancje nieorganiczne i organiczne, metale, włókna respirabilne

Pomiar stężenia substancji chemicznych takich jak:

 • aceton
 • amoniak
 • bar
 • benzen
 • benzyna ekstrakcyjna
 • benzyna do lakierów
 • butan-1-ol
 • butan-2-ol
 • 2-butoksyetanol
 • chlor
 • chlorek amonu
 • chlorowodór
 • chrom (II), (III)
 • chromiany(VI), dichromiany (VI),
 • cyjanowodór
 • cykloheksan
 • cyjanoheksanon,
 • cyna
 • cynk
 • dichlorometan
 • ditlenek siarki
 • etanol
 • eter dietylowy
 • etylobenzen,
 • formaldehyd, akroleina
 • formaldehyd
 • glikol etylowy
 • hatolan
 • heksan
 • izofluran
 • kwas fosforowy,dekatlenek tetrafosforu
 • jod
 • kadm
 • kobalt
 • kwas mrówkowy
 • kwas octowy
 • ksylen
 • mangan
 • MDI
 • metanol
 • 1 metoksypropan-2-ol,
 • nafta
 • miedź
 • nadtlenek wodoru
 • nikiel
 • octan 2-butoksyetylu
 • ocnat butylu
 • octan etylu,
 • octan metylu
 • octan propylu
 • octan 2-metoksy-1-metyloetylu
 • octan winylu
 • oleje mineralne
 • ołów
 • ozon
 • pentan
 • propan-1-ol
 • propan-2-ol
 • czynnik pyłowy-frakcja wdychalna
 • czynnik pyłowy-frakcja respirabilna
 • krzemionka krystaliczna-frakcja respirabilna
 • sewofluran
 • siarkowodór
 • styren
 • srebro rozpuszczalne
 • srebro i srebro nierozpuszczalne
 • substancje chemiczne
 • tetrachloroeten
 • tlenek azotu i ditlenek azotu
 • tlenki żelaza
 • toluen
 • tritlenek siarki
 • wodorotlenek potasu (spektr.)
 • wodorotlenek potasu(ASA)
 • wodorotlenek sodu (spektr.)
 • wodorotlenek sodu (ASA)
 • wodorotlenek wapnia

Badanie zawartości metali ciężkich w próbkach;

Do powyższych badań wykorzystujemy m.in. następujące techniki:

 • spektrofotometrię w zakresie światła widzialnego i podczerwieni,
 • absorpcyjną spektrometrię atomową,
 • chromomatografię gazową.

Pomiar stężenia anestetyków * i tlenku diazotu dla potrzeb służby zdrowia min. sale operacyjne i zabiegowe

*(desfluran, izofluran, sewofluran i halotan).