Home > Pomiary i badania > Pomiar substancji chemicznych


Pomiar substancji chemicznych


Substancje chemiczne występują na stanowiskach pracy w postaci gazów, par, cieczy lub ciał stałych.
Wchłanianie substancji zachodzi przede wszystkim przez drogi oddechowe ale również przez skórę.

Zalecenia dotyczące ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

Jeżeli ze względu na rodzaj pracy likwidacja zagrożeń na działanie czynników chemicznych jest niemożliwa należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej do rodzaju i poziomu zagrozenia w postaci:

  • sprzętu ochrony układu oddechowego
  • odzieży ochronnej
  • sprzętu ochrony oczu i twarzy
  • obuwia ochronnego
  • rękawic ochronnych

Substancje chemiczne:
  • do pobierania prób powietrza na stanowiskach pracy stosujemy aspiratory firmy SKC i GILIAN w zakresie frakcji wdychanych i resprabilnych oraz torakalnych
  • oznaczane metodą spektrofotometryczną w zakresie światła widzialnego stosując aparat typu SPEKOL 11 firmy CARL ZEISS JENA
  • oznaczane metodą spektrometryczną w podczrwieni z transformacją FOURIERA stosując aparat typu PT/IR 4100 produkcji firmy JASCO
  • oznaczane metodą absorpcyjnej spektometrii atomowej z zastosowaniem aparatu typu SSB firmy AGILENT
  • oznaczane metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem aparatu typu typu Clarus 500 firmy Perkin Elmer